Os ydych chi’n dioddef, neu wedi dioddef, o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n dioddef o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol – ffoniwch Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan yn rhad ac am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Rhadffôn y DU*: 0808 80 10 800

(*Ni fydd galwadau i’r llinell gymorth yn dangos ar filiau ffôn tir ac maent yn rhad ac am ddim o bob llinell dir yn y DU a thrwy’r cwmnïau canlynol: 3 Mobile, O2, Orange, T-Mobile, Virgin Mobile a Vodafone).

Bydd pawb sy’n galw Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan yn cael croeso cynnes a gallant drafod eu pryderon yn gyfrinachol.

Mae’r rhan fwyaf o’r bobl sy’n ffonio’r llinell yn unigolion sydd â phrofiad o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol, sy’n pryderu am eu diogelwch, sydd angen mynediad at gyngor neu gymorth ar frys neu sy’n ceisio gwybodaeth am eu hawliau a’u hopsiynau. Rydym hefyd yn croesawu ac yn derbyn galwadau gan deulu, ffrindiau a chydweithwyr pobl sy’n dioddef o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol ac sy’n ffonio i ofyn am wybodaeth.

Mae staff y Llinell Gymorth wedi’u hyfforddi’n broffesiynnol ac mae ganddynt wybodaeth helaeth am faterion yn ymwneud â chamdriniaeth yn y cartref a thrais rhywiol.

Sut i ddefnyddio Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch ffonio Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan (rhadffôn) ar 0808 80 10 800. Byddwch yn gallu siarad ag aelod o staff sydd wedi’i hyfforddi’n broffesiynol.

Ffonau symudol yn y DU*: Efallai y byddwch yn dal i glywed neges wedi’i recordio sy’n nodi ei bod yn bosibl bod galwadau i rifau 08 yn costio. Caiff y neges hon ei darlledu’n awtomatig wrth ffonio unrhyw rif 08, ond os ydych chi’n galw o un o’r rhwydweithiau a nodir uchod, ni fydd yr alwad yn costio ceiniog. Fodd bynnag, mae’n bosibl bod cwmnïau eraill yn codi tâl. Cysylltwch â’ch darparwr i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych chi’n dymuno cael cyngor a gwybodaeth mewn iaith ar wahân i’r Saesneg, rydym ni’n cynnig cyngor mewn dros 150 o ieithoedd drwy gyfrwng gwasanaethau Language Line. Gall y rheiny sy’n defnyddio ffonau testun gysylltu â ni drwy gyfrwng Text Talk ar 1800108088010800.

Rydym ni’n monitro galwadau at ddibenion hyfforddi.

Mae’n bosibl nad ydych chi am i eraill wybod eich bod wedi ymweld â’r wefan hon. Defnyddiwch y bar llywio ar frig y dudalen i guddio’r wefan hon, i’w defnyddio’n ddiogel neu i guddio eich olion.

 

©2011 All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline. All rights reserved. The Helpline is managed by Welsh Women's Aid - registered under the Industrial and Provident Societies Act 1955 No. 23753R Welsh Women's Aid is an exempt charity. Registered charity number 1140962.